Zhang Zeming

23.Jul.1997
Director y guionista: Zhang Zeming. Intérpretes: Chen Hsiao Hsuan, Harrison Liu, Chen Daming, David Tse, Hong Xiang, Jian Rui Chao. 92 min. Adultos.